کدام یک از عناصر زیر واکنش پذیر نیست

علم و دانش 1107

کدام یک از عناصر زیر واکنش پذیر نیست

پاسخ — هلیم                      گزینه های غلط (منیزیم.سدیم.کلسیم)

طراح سوال — GoldenGlobe