علم و دانش 51

تعداد پروتون در اتم کدام یک از عناصر زیر کمتر است

پاسخ — هیدروژن

طراح سوال — pouyasar