علم و دانش 72

هورمون تیروکسین از کدام غده ترشح می شود

پاسخ — غده تیروئید

طراح سوال — liliom1981