علم و دانش 50

وظیفه ی دندریت در نورون چیست

پاسخ — گیرنده ی پیام

طراح سوال — ali–Mahdi