علم و دانش 54

کدام عنصر از پوسیدگی دندان جلوگیری میکند

پاسخ — F

طراح سوال — fomidi566