از بین فلز های زیر کدام فلز سریع با اکسیژن ترکیب میشود