علم و دانش 122

کدامیک از عناصر تشکیل دهنده خورشید نیست

پاسخ — جیوه

طراح سوال — mina_ebrahimi