علم و دانش 405

عنصر اصلی سازنده گلبول قرمز چیست

پاسخ — آهن

طراح سوال — sina noori