علم و دانش 118

کدام فلز بیشتر بصورت خالص استفاده میشود

پاسخ — مس

طراح سوال — bhwre