علم و دانش 359

دو حفره بالایی قلب چه نام دارد

پاسخ — دهلیزها

طراح سوال — ندارد