علم و دانش 203

تشخیص جهت صدا بر عهده کدام قسمت گوش است

پاسخ — گوش خارجی

طراح سوال — drvania