کدام یک از دانشمندان زیر انگلیسی نبود

طلایی 110

کدام یک از دانشمندان زیر انگلیسی نبود

پاسخ — ویلهلم رونتگن

طراح سوال — Quizofkings