علم و دانش 106

قانون هر عملی عکس العملی دارد مربوط به کدام دانشمند می باشد

پاسخ — نیوتن

طراح سوال — حامد