علم و دانش 17

پس از اینکه خون به شش ها رفت به کدام قسمت قلب باز میگردد

پاسخ — دهلیز چپ

طراح سوال — solfa79