علمی که به حرکت اجسام و نیرو های وارد بر آن می پردازد