علم و دانش 357

ابوریحان بیرونی بجز ریاضیات در کدام علم زبانزد بود

پاسخ — نجوم

طراح سوال — sussia