علم و دانش 358

در تجزیه نور سفید با منشور کدام رنگ بیشترین فرکانس را دارد

پاسخ — بنفش

طراح سوال — s_ghorbani