علم و دانش 361

کدام گاز بیشترین واکنش پذیری شیمیایی را دارد

پاسخ — فلوئور

طراح سوال — Ahmad_Al_79