علم و دانش 128

به دلیل وجود چه نیرویی سیارات به دور خورشید می چرخند

پاسخ — گرانشی

طراح سوال — nikoli_mehr