علم و دانش 503

فلزی که در زمان سوختن نور بسیار شدیدی تولید میکند

پاسخ — منیزیم

طراح سوال — hamed_torabi