علم و دانش 349

کدام موج قدرت نفوذ بیشتری دارد

پاسخ — گاما

طراح سوال — zizi.dooost