علم و دانش 388

ویروس ایدز از چه راهی منتقل نمی شود

پاسخ — دست دادن و روبوسی کردن

طراح سوال — jafarghiyasi