علم و دانش 389

کدام یک از ویژگی های تصویر در آینه تخت است

پاسخ — تصویر مجازی

طراح سوال — Ms.Sabina