علم و دانش 456

کمبود کدام ویتامین باعث مشکلات عصبی میشود

پاسخ — B

طراح سوال — abdolla1992