علم و دانش 239

تمام ماشین های ساده به جز سطح شیبدار با … به ما کمک میکنند

پاسخ — انتقال نیرو

طراح سوال — Saman.Rouzbeh