به ماده ای می گویند که سرعت تغییر شیمیایی را افزایش می دهد