علم و دانش 255

کدامیک جزو انرژی های نو است

پاسخ — انرژی موج

طراح سوال — ….leyla