علم و دانش 533

عامل بیماری هرپس چیست

پاسخ — ویروس

طراح سوال — mahtis75