علم و دانش 421

بیشترین جنس سیاره مشتری از چیست

پاسخ — گاز

طراح سوال — ebi-afshar