علم و دانش 535

مهمترین انرژی مورد نیاز گیاهان برای انجام عمل فتوسنتز چیست

پاسخ — نور

طراح سوال — negin_rgn