کدام گروه جدول تناوبی با گرفتن 3 الکترون به آرایش گاز نجیب میرسند