علم و دانش 534

ناقل بیماری طاعون

پاسخ — موش

طراح سوال — شوالیه جنگجو