علم و دانش 536

کدام گزینه به جوهر شوره معروف است

پاسخ — نیتریک اسید

طراح سوال — mostafa7615