اصلی ترین نظریه ی پرفسور حسابی در زمینه فیزیک کدام است

علم و دانش 872

اصلی ترین نظریه ی پرفسور حسابی در زمینه فیزیک کدام است

پاسخ — بینهایت بودن ذرات

طراح سوال — حمید شیر دل