علم و دانش 447

در مدارهای موازی چه کمیتی با هم برابر است

پاسخ — ولتاژ

طراح سوال — ie.net