کدام ارگان درد را حس نمیکند

علم و دانش 922

کدام ارگان درد را حس نمیکند

پاسخ — مغز              گزینه های غلط (چشم.قلب.استخوان)

طراح سوال — 4myr