علم و دانش 110

اولین گاز نجیب در جدول مندلیف چه نام دارد

پاسخ — هلیم

طراح سوال — sardarpaydar