علم و دانش 430

اولین موجوداتی که وارد خشکی شدند

پاسخ — گلسنگ ها

طراح سوال — alikhafan