کدام یک از موارد زیر کمترین میزان املاح را در آب دریا داراست