علم و دانش 26

نخستین ذره ریز اتمی کشف شده چه نام دارد

پاسخ — الکترون

طراح سوال — m.majid.1371