علم و دانش 71

غده فوق کلیوی کجا قرار دارد

پاسخ — بالای کلیه

طراح سوال — mohammad_mahdi_m