کدام یک در جواهرات قیمتی استفاده نمی شود

علم و دانش 1063

کدام یک در جواهرات قیمتی استفاده نمی شود

پاسخ — سیلیس                      گزینه های غلط (اوپال.الماس.زمرد)

طراح سوال — queensepide