علم و دانش 321

تبدیل هیدروژن به هلیم را چه میگویند

پاسخ — همجوشی

طراح سوال — زیبا_13_68