علم و دانش 46

هلیم جزو کدام دسته عناصر شیمیایی می باشد

پاسخ — گازهای نجیب

طراح سوال — hossein123475