کدام عنصر در گروه بندی عناصر گازهای نجیب است

علم و دانش 1144

کدام عنصر در گروه بندی عناصر گازهای نجیب است

پاسخ — هلیم

طراح سوال — mohammad.beigi95