علم و دانش 209

کدامیک از سلولهای زیر یک سلول ارائه دهنده آنتی ژن نیست

پاسخ — لنفوسیت T

طراح سوال — Alireza_immuno