علم و دانش 506

کدام یک سلول قاتل نمیباشد

پاسخ — بازوفیل

طراح سوال — khanoumdr.20