علم و دانش 194

چه کسی خاصیت پرتو زایی را کشف کرد

پاسخ — بکرل

طراح سوال — alizolfaghari7