نوعی روش تصویربرداری که در آن از امواج مغناطیسی استفاده میشود