کدام سیاره از دیگر سیارات در گردش خود بیشتر از سایر سیارات به زمین نزدیک میشود

علم و دانش 934

کدام سیاره از دیگر سیارات در گردش خود بیشتر از سایر سیارات به زمین نزدیک میشود

پاسخ — زهره

طراح سوال — samanasemani